Direct contact? Call Us Icon 06 22392493 Contact Us Icon Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JGHandelsonderneming
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Shopping cart
Winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen – kvk 64585999

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen JG-Handelsonderneming Nieuwleusen en haar wederpartij geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde.

1.2 Toepassing van (eventueel) door de wederpartij gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 2 – Offertes

2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend gedurende een maximale periode van 14 dagen, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. JG- Handelsonderneming Nieuwleusen is eerst gebonden nadat een schriftelijke orderbevestiging door haar is afgegeven. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen.

2.2 Afspraken gemaakt en/of toezeggingen door of namens JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gedaan na de orderbevestiging zijn eerst bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectuele) eigendom van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen en dient op het eerste verzoek te worden geretourneerd. Indien door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het voorbeeld, afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde voorbeeld.

2.4 Indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

Artikel 3 – Prijs

3.1 De prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc.

3.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering van de producten, welke prijsbepalende factoren dan ook, wijziging hebben ondergaan, is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3.3 Prijsverhoging voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen, en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 4 – Levering en levertijd

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering op het door de wederpartij opgegeven (bezorg)adres tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De opgaven van leveringstermijnen vermeld in de webshop worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, met een periode van minder dan maximaal drie maanden, zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk een fatale leveringtermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben.

4.3 Het is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5 JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is gerechtigd een overeengekomen levertijd aan te passen indien en voor zover de wederpartij in gebreke blijft het object, overige goederen en/of gegevens te verschaffen die JG-Handelsonderneming Nieuwleusen nodig heeft voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

4.6 Voor eventuele schade ten gevolge van overschrijding van de levertijd is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen.

4.7 Wanneer de zaken niet binnen één week nadat deze gereed zijn en de wederpartij van de gereedheid op de hoogte is gebracht, door de wederpartij zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. De stallingkosten welke JG-Handelsonderneming Nieuwleusen dientengevolge in rekening zal brengen, bedragen € 50.- per dag.

4.8 Na een periode van 5 weken na het verstrijken van de termijn waarbinnen de zaken door de wederpartij dienden te worden afgehaald is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken, niet dan na schriftelijke sommatie en kennisgeving van de (onderhandse) verkoop, aangetekend verzonden aan de wederpartij. De eventuele mindere opbrengst van de verkopen en de kosten van de onderhandse verkopen komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen.

4.9 Indien de wederpartij niet aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is hij niettemin gehouden de verschuldigde som te betalen als ware het object aan hem afgeleverd.

  

Artikel 5 – Overmacht

5.1 JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade doordat zij niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft kunnen voldoen wegens overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan:

Elke omstandigheid waarmee JG-Handelsonderneming Nieuwleusen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals:

- oorlog of oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen. Voorts wordt onderovermacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan JG-Handelsonderneming Nieuwleusen afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen parijen, niet aan de contractuele verplichtingen jegens JG-Handelsonderneming Nieuwleusen voldoen, zoals bijvoorbeeld het niet of te laat leveren van materialen en/of onderdelen.

5.3 In geval van overmacht heeft JG-Handelsonderneming Nieuwleusen het recht om te harer keuze, of de termijn van op- of aflevering te wijzigen, of de overeenkomst te annuleren/ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

5.4 Na ontbinding/annulering van de overeenkomst, heeft JG-Handelsonderneming Nieuwleusen recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 6 – Reclames

6.1 Reclames over direct waarneembare gebreken zullen door de wederpartij zo gespecificeerd mogelijk bij aangetekend schrijven binnen acht dagen na de aflevering dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, althans binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij JG-Handelsonderneming Nieuwleusen moeten zijn ingediend, bij overschrijding waar van elke aanspraak ter zake jegens JG-Handelsonderneming Nieuwleusen zal zijn vervallen. Schades tot 2% van de waarde van de geleverde zaken kunnen niet worden gereclameerd.

6.2 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling:

100 % vooraf bij aankoop van product via webshop of 100 % bij afhalen o

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van de wederpartij of derde opgekomen in verband met door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen geleverde goederen of diensten, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld door directie en/of leidinggevenden van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen of van personen voor wie JG-Handelsonderneming Nieuwleusen verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

8.2 Indien de exoneratieclausule als omschreven in artikel 9 lid 1, in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat JG-Handelsonderneming Nieuwleusen slechts beperkt voor de in het vorige lid genoemde aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat JG-Handelsonderneming Nieuwleusen op grond van de met haar wederpartij gesloten overeenkomst in rekening heeft gebracht c.q. kan brengen en uitsluitend voor zover de schade is veroorzaakt door schuld van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen of van personen voor wie JG-Handelsonderneming Nieuwleusen verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

8.3 Indien ook de in artikel 9 lid 2 genoemde exoneratieclausule in enige instantie als onredelijk bezwarend zou worden geoordeeld geldt dat de aansprakelijkheid van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is beperkt tot de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen. Zo nodig zal worden medegedeeld tot welk bedrag JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is verzekerd.

8.4 De hiervoor aangeduide verplichtingen van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gelden slechts wanneer de wederpartij de betreffende tekortkoming, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad, binnen een bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan JG-Handelsonderneming Nieuwleusen ter kennis heeft gebracht.

8.5 Iedere aansprakelijkheid wegens tekortkomingen, waaronder begrepen een eventuele onrechtmatige daad of gebreken, anders dan betrekking hebbende op de schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaakbeschadiging is uitgesloten. Als voorbeelden worden genoemd: aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing(en) in een produktie- of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, schade wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom en alle vormen van zogenaamde gevolgschade.

8.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten behoeve of ten gunste van alle (rechts)personen waarvan JG-Handelsonderneming Nieuwleusen zich in haar verhouding met de wederpartij bedient.

8.7 De wederpartij vrijwaart JG-Handelsonderneming Nieuwleusen voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de wederpartij zou blijven, indien de desbetreffende derde de wederpartij zou aanspreken.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1 JG-Handelsonderneming Nieuwleusen hanteert een garantietermijn van 6 maanden voor zover het nieuwe goederen betreft, behalve handgereedschap. Hier kan geen garantie op verleend worden aangezien er geen controle is op het juist hanteren van handgereedschap.
Wanneer dit afwijkt dan zal dit per product duidelijk vermeld staan in de webshop van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen

9.2 Voor zover het gebruikte goederen betreft geldt geen standaard garantietermijn. Per transactie kan er een garantietermijn overeengekomen worden van maximaal 3 maanden. Dit dient vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.

9.3 Alle defecten veroorzaakt door foutief of onbedachtzaam gebruik dan wel defecten het gevolg zijnde van slijtage, vallen niet onder de garantie zoals bedoeld in dit artikel. De verleende garantie strekt zich niet verder uit dan tot het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel.

9.4 De aanspraak op de garantie zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:

a. de wederpartij het object niet binnen de door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen vastgestelde termijn ter controle aanbiedt, aan welke controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden.

b. de wederpartij bij zichtbare gebreken zijn reclames niet binnen de artikel 7 genoemde termijn na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij JG-Handelsonderneming Nieuwleusen indient.

c. de wederpartij bij onzichtbare gebreken zijn reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk met een duidelijke omschrijving van deklachten bij JG-Handelsonderneming Nieuwleusen indient.

d. de wederpartij JG-Handelsonderneming Nieuwleusen niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.

e. werkzaamheden die zonder toestemming van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de wederpartij kan worden aangetoond.

9.5 Eventuele garantie-aanspraken komen uitsluitend toe aan de contractuele partij van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen. Zij eindigen in ieder geval bij vervreemding van het geleverde door de wederpartij.

9.6 Iedere verdere aansprakelijkheid van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is, in samenhang met het bepaalde in het voorgaande artikel, uigesloten.

Voldoening aan haar garantieverplichtingen door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen geldt als enige en algehele schadevergoeding.

9.7 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen op grond van de tussen partijen bestaande overeenkomst niet nakomt, is JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gerechtigd de nakoming van haar garantieverplichting of enige ander verplichting uit de overeenkomst op te schorten,

tenzij de tekortkoming van de wederpartij zodanig gering is dat een opschorting van de verplichtingen van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen daardoor niet wordt gerechtvaardigd.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen geleverde roerende zaken blijven haar eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met JG-Handelsonderneming Nieuwleusen gesloten overeenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door JG-Handelsonderneming Nieuwleusen verrichte of ter verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (koop)overeenkomst(en).

Artikel 11 – Ontbinding

11.1 Indien één van de bij de overeenkomst(en) betrokken partijen komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, surcéance van betaling aanvraagt, tot boedelafstand overgaat of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, heeft de andere partij het recht om de gesloten overeenkomst(en) door enkele schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel de nakoming van de verplichtingen aan zijn zijde op te schorten, één en ander te zijner keuze. Alle betalingsverplichtingen worden in de hiervoor omschreven situatie dadelijk opeisbaar.

11.2 De rechten en aanspraken wegens de niet-nakoming van verplichtingen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 Artikel 12 – Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de gewone absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo. JG-Handelsonderneming Nieuwleusen behoudt zich het recht voor de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).

 Artikel 14 – Wijziging van de voorwaarden

JG-Handelsonderneming Nieuwleusen is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. JG-Handelsonderneming Nieuwleusen zal in voorkomend geval de wijziging voor de inwerkingtreding kenbaar maken aan de wederpartij. De wederpartij heeft vervolgens 8 dagen de gelegenheid de overeenkomst te ontbinden in het geval zij niet met de gewijzigde voorwaarden kan instemmen. Na het verstrijken van deze termijn zonder dat de ontbinding is ingeroepen is de wederpartij gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

 

Artikel 15 – Slotbepaling

15.1 De overeenkomsten en algemene voorwaarden van JG-Handelsonderneming Nieuwleusen beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding(en) tussen JG-Handelsonderneming Nieuwleusen en de wederpartij.

15.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen JG-Handelsonderneming Nieuwleusen en haar wederpartij geldende rechtsverhouding, zijn partijen gebonden door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet nietig zijn.!